Általános szerződési és felhasználási feltételek ÁSZF

Köszönjük Önnek, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségen!

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában, magyar nyelven kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza,

A szerződés tartalmi kellékei a következők:

 1. Szolgáltató adatai, webáruház tárhely szolgáltató, megvásárolható termékek köre
 2. Az ÁSZF elfogadása
 3. A szerződés nyelve, formája
 4. Árak
 5. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek
 6. Részleges érvénytelenség, magatartási kódex
 7. A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések
 8. A termékek tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás, INCI
 9. Az adatbeviteli hibák javítása
 10. A webáruház használata
 11. A megrendelt termék díjfizetése
 12. Házhoz szállítással kapcsolatos információk, tudnivalók 
 13. Házhoz szállítás díjszabásáról szóló tájékoztató
 14. Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatban
 15. A termékszavatosságról és a cseréről szóló tájékoztató
 16. Elállási/felmondási jog gyakorlásáról szóló tájékoztatás

1.Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai, tárhely szolgáltató, megvásárolható termékek köre, szállítási partner

Cégnév: Dermax Bt.

Székhely: 1053 Budapest, Ferenciek tere 3. 3/10.

Telephely: 1053 Budapest, Ferenciek tere 3. 3/10.

Adószám: 22106616-2-41

Cégjegyzék szám: 01-06-786509

Számlavezető bank neve: Kereskedelmi és Hitelbank

Bankszámlaszám: 10404089-50526574-75771016

Adatkezelési nyilvántartási azonosító: -

Cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbíróság

Képviselő: Kecskeméti Krisztina

Elektronikus levelezési cím: info (kukac) wellmaxx.hu

Telefonos elérhetőség: 1-266 55 67, MOBIL: 06 70 44 33 493

Megrendelések feldolgozása hétköznapokon történik: 10-16 óra között

Megrendelések teljesítésének átlagos ideje: 2-3 munkanap, készlethiány esetén: 8 munkanap lehetséges.

Webáruház tárhely szolgálató

Tárhely szolgáltató cégnév: DiMa.hu Kft ,

Tárhely szolgálató székhely / cím: 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. 3/10.

Tárhely szolgálató e-mail cím: info@dima.hu

Webáruház domain neve:

http://wellmaxx.hu

Megvásárolható kozmetikai termékek köre:

 • Leöblítendő kozmetikai termékek
 • Bőrápolási termékek
 • Bőrfiatalító termékek
 • Arcápolási termékek
 • Ajakápolási termékek
 • Szemápolási termékek
 • Testápoló termékek
 • Kiegészítő termékek kozmetikumokhoz
 • Professzionális kozmetikai termékek
 • Elektrokozmetikai termékek
 1. Az ÁSZF elfogadása

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

3.A szerződés nyelve, formája

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

4.Árak

Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. Az árak tájékoztató jellegűek. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból az Eladó az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre.

5.Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Levelezési cím: Dermax Bt. 1053 Ferenciek tere 3. 3/10.

Elektronikus levelezési cím: info (kukac) wellmaxx.hu

Név: Kecskeméti Krisztina

Telefonszám: 06 70 44 33 493

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a fogyasztó neve, lakcíme,
 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.


A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

 1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 7. a testület döntésére irányuló indítványt,
 8. a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

Békéltető testület elérhetőség:

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elektronikus levelezési cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben. Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.
A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető elhttps://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

6.Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

7.A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A weboldalon  megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

8.A termékek tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A honlapon a megvásárolható termékek tulajdonságairól, a termékeknél szereplő leírásokban adunk bővebb tájékoztatást. A termékek hatóanyag összetételét az INCI tartalmazza.

9.Az adatbeviteli hibák javítása

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

10. A webáruház használata

A vásárlás folyamata, a termék kiválasztása

A honlapon szereplő kategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt márkát, a termékcsaládot, vagy a termékkategóriákra kattintva az egyes termékeket. A termékekre kattintva találja a termék fotóját, termék ismertetőjét, kiszerelését, árát. Önnek vásárlás esetén, a honlapon szereplő árat kell megfizetnie. A termékeket fényképpel jelöltük. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk!

Kosárba helyezés

A Termék kiválasztása után Ön a "Kosárba" gombra kattintva helyezhet - tetszőleges számú -  terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.

Javasoljuk, hogy akkor is helyezze a kosárba a terméket, ha nem biztos abban, hogy az adott terméket meg kívánja vásárolni, mert ezzel az Ön számára egy kattintással áttekinthetővé válik, hogy az adott pillanatban melyek az Ön által kiválasztott termékek.  A Kosár tartalma a megrendelés véglegesítéséig – a "Vásárlás elküldése" gomb megnyomásáig – szabadon módosítható, a kosárból tetszés szerinti termékek eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabb termékek helyezhetőek, illetve a kíván termékszám megváltoztatható.

Amennyiben Ön a kiválasztott terméket a Kosárba helyezi, úgy  megjelenik a kiírás, hogy a termék a kosarába került.. Amennyiben Ön folytatni szeretné a vásárlást, kattintson a „Tovább vásárolok” gombra! 

Amennyiben 

A Kosár megtekintése

A honlap használata során Ön a honlap jobb felső részén található "Kosár" segítségével nézheti meg a Kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni. Amennyiben Ön nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a „Tovább a pénztárhoz” gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást.

Vásárlói adatok megadása

A  „Tovább a pénztárhoz” gomb lenyomását követően a Megrendelés oldalra jut, ahol Számlázási, Szállítási információkat, a Szállítási és a Fizetési módot kell megadni. Minden egyes szakasz megadása után nyomja meg a "Tovább" gombot a következő részhez.

A rendelés áttekintése

A fenti szövegdobozok kitöltését követően Ön a Rendelés Áttekintése részhez ér. Itt láthatja összegezve az Ön által korábban megadott adatokat, így a Kosár tartalmát, a felhasználói, számlázási és szállítási adatokat és az Ön által fizetendő összeget (ezeken az adatokon itt már nem változtathat, csak ha a „Vissza” gombra kattint).

Megrendelés.

Olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és miután megismerte annak tartalmát, a jelölőnégyzeten ezt ismerje el. A jelölőnégyzet kitöltése egyben a Feltételek elfogadását jelenti.Az adatok megadását követően a 'Vásárlás elküldése' gombra kattintva küldje el a megrendelését.

Fizetési módok

Fizetés: utánvét, Átvétel: kiszállítással

Fizetés: átutalás, Átvétel: kiszállítással

Fizetés bankkártya, Átvétel: kiszállítással

Megrendelés visszaigazolása

A megrendelés elküldését követően erről a megadott e-mail címre visszaigazolást kap. Az elérhetőségi adatokat pontosan adja meg, mert a pontatlanul vagy hiányosan megadott kapcsolat felvételi adatok miatt a megrendelés teljesítése nem lehetséges. A hibás adatszolgáltatás miatt bekövetkező kárigényt a Dermax Bt. kizárja.

Ön a „Vásárlás elküldése”  gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után.

Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés elküldésével fizetési kötelezettsége keletkezik.

A megrendeléstől számított 24 órán belüli írásos elállási nyilatkozatát elfogadjuk.

11.Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Eladó legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát.  

A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó által küldött visszaigazoló email az Ön számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.

12.A megrendelt termék díjfizetése

A megrendelt termék vételárának kiegyenlítése online fizetésre alkalmas bankkártyával, átutalással vagy utánvétes fizetéssel lehetséges, a csomag átvételekor. Ebben az esetben  a futárnak kell kifizetni a rendelési összeget és szállítási díjat. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.

A számlát elektronikus úton kapja meg.

Amennyiben a számla elmaradna, célszerű  ellenőrizni a levelező rendszer SPAM (levélszemét) mappáját. Ha ott sincs a számla, forduljon reklamációjával az 1. pontban leírt adatok alapján az ügyfélszolgálathoz.  

Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és ha a termékeken sérülést észlel, kérje jegyzőkönyv felvételét. Ilyenkor a jegyzőkönyv egy példányát vegye és küldje vissza a csomagot.

Jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Dermax Bt. nem fogad  el.

13.Házhoz szállítással kapcsolatos információk, tudnivalók 

A Webáruház megrendeléseit a  GLS futárszolgálat segítségével kézbesíti.

A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-18 óra közötti időszakban. Amennyiben ebben időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni.

A KISZÁLLÍTÁS ELŐTT EMAIL ÉRTESÍTÉST KAP, MAJD TELEFONON ÉRTESÍTÉST A KISZÁLLÍTÁS IDEJÉRŐL.

A pontatlan vagy más módon hibás adatszolgáltatásból eredő károkért való felelősségét igazodóan, a Dermax Bt. kizárja.

14.Házhoz szállítás díjszabásáról szóló tájékoztató 

- 25 000 Ft értékhatár felett a házhoz szállítás Magyarország egész területén ingyenes

- 25 000 Ft értékhatár alatt a házhoz szállítás Magyarország egész területén 1000.- Ft, amely a számlán fel van tüntetve.

Amennyiben a csomag átvételét a megrendelő rendeltetésszerű kiszállítás esetén megtagadja, a szolgáltatónak módjában áll a következő rendelést kizárólag előre utalás esetén szállítani.

15.Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan

Kérjük, a csomag átvételénél vizsgálja meg, hogy a kézbesített termék sérülésmentes-e. Amennyiben azon sérülés látható, ragaszkodjon jegyzőkönyv felvételéhez a kézbesítő futárnál, mert csere csak ennek alapján biztosítható. Jegyzőkönyv hiányában a sérült terméke(ke)t a Dermax Bt. nem áll módjában  cserélni.

16.A termékszavatosságról szóló tájékoztató

Megrendelő/Vevő az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával tudomásul veszi, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól  szóló 45/2014. (II.26) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés e. pontja alapján kozmetikumokra, ha a termék csomagolása sérült vagy azt megbontották, akkor az adásvételre az e rendelet 20.§-ban szabályozott elállási jog nem vonatkozik.

Sértetlen bontatlan termék visszaszolgáltatása esetében a termék átvételétől számított 14 napon belül az elállási és felmondási jog gyakorolható.

Termékeket, és a beszállítókat a Dermax Bt. folyamatosan ellenőrzi, s mindent megtesz annak érdekében, hogy olyan termékeket értékesítsen, amelyek ápolóak, bőrtáplálóak, kíméletesek és segítenek a bőr szépségének és a fiatalságának a  fenntartásában. 

A Dermax Bt. által a vevőnek eladott termék igazolt hibája esetén, a vevő kérésére a Dermax Bt. a terméket kicseréli. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a termék forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek.

A Dermax Bt. mentesül a termék hibájával kapcsolatos felelősség alól, ha a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető vagy a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

A Dermax Bt. mentesül a termék hibájával kapcsolatos felelősség alól, ha a terméket nem rendeltetésszerűen használták.

A Dermax Bt. a termék esetleges hibája esetén a cserét a vevő érdekeinek szem előtt tartásával, a bejelentést követő, megfelelő határidőn belül teljesíti.

Csere esetén a szavatossági kötelezettség a kicserélt termékre is kiterjed.

A Dermax Bt. megállapítja, hogy egyedi esetben a termékek összetevői az erre érzékeny személyeknél esetlegesen túlérzékenységet, allergiás reakciót válthatnak ki. 

A termékek használatba vétele előtt ellenőrizze, hogy nincsenek a termékben olyan összetevők, amelyekkel szemben túlérzékenysége lehet.

Az összetevők felsorolása a termék adatlapján az “Összetétel” felíratva kattintva olvasható,  a nemzetközi INCI jelölés alapján. 

A Dermax Bt. kijelenti, hogy a megrendelő/vevő az Általános Szerződési Feltételekkel egyetemlegesen elfogadja, hogy a termék helytelen használatából, tárolásából adódó elváltozásokért vagy esetleges allergiás reakcióival kapcsolatban a Dermax Bt-t minden következmény és kártérítési kötelezettség alól mentesíti.

17.Elállási/felmondási jog gyakorlásáról szóló tájékoztatás

Az elállási/felmondási határidő, a termék átvételének napjától számított 14 nap. Amennyiben elállási / felmondási jogával élni kíván az elállási / felmondási nyilatkozatot juttassa el elektronikusan, vagy postai úton.

Ezzel egyidejűleg Vevő küldje vissza a terméket is.

Jogvita esetén A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározott elállási és felmondási jogot a rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

Elállás esetén, ha a termék is beérkezett, a nyilatkozat és a termék visszavételétől  számított 14 napon belül a Dermax Bt. visszatéríti a Megrendelőtől származó és a Dermax Bt–hez eljuttatott valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Vevő az eladó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A visszatérítés az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módon, vagy banki átutalással történik.